Ochrana osobných údajov - kontaktný formulár

  Ochrana osobných údajov - kontaktný formulár

Ochrana osobných údajov

 podľa Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov  ( ďalej len Zákon) a podľa čl. 30 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 (ďalej GDPR)

 

 1. Prevádzkovateľ osobných údajov

 

TERMOSTAV Bratislava, s.r.o.

IČO: 36 696 439

Sídlo: Staviteľská 3, 831 04 Bratislava

Zápis v OR: Okresný súd Bratislava I., vložka číslo 43024/B, Oddiel: Sro

Kontakt: termostav@termostav.sk, tel. číslo : +421 244 872 676

 

 1. Kontaktné údaje zodpovednej osoby

Zodpovedná osoba nie je ustanovená vzhľadom k skutočnosti, že podľa rozsahu a predmetu činnosti túto povinnosť spoločnosť TERMOSTAV Bratislava, s.r.o. nemá.

 

 1. Účel spracúvania osobných údajov a právny základ pre spracúvanie osobných údajov:
 • Výberové konanie organizovaného prevádzkovateľom na voľné pracovné miesta údaje budú spracúvané iba v súvislosti s uchádzaním sa o prácu v našej spoločnosti.

 

 1. Príjemcovia osobných údajov:
  • Príjemcom Vašich osobných údajov budú iba zamestnanci spoločnosti poverení spracúvaním osobných údajov v oblasti personalistiky
  • Vami poskytnuté osobné údaje nebudú poskytnuté tretej strane a nebudú poskytnuté ani tretej krajine.

 

 1. Lehota uchovania osobných údajov:
  • Lehoty uchovania spracúvaných osobných údajov sú stanovené v Registratúrnom poriadku a Registratúrnom pláne, ktorý spoločnosti TERMOSTAV Bratislava, s.r.o. schválilo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.
  • Všetky osobné údaje, ktoré ste nám poskytli v kontaktom formulári a jeho prílohách budú uchované 2 roky.
  • Osobné údaje nie sú predmtom automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátanie profilovania .

 

6. Práva dotknutej osoby:

 • Právo na prístup – máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vami vyžiadané informácie Vám budú poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.
 • Právo na opravu – ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, požiadajte nás o opravu, aktualizáciu alebo doplnenie týchto informácií.
 • Právo na výmaz – máte právo požiadať o výmaz osobných údajov, ktoré máme o Vás k dispozícií v prípade, že účel, na ktorý boli použité už skončil.
 • Právo na prenos – máte právo požiadať o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli inému prevádzkovateľovi.
 •  Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov – ak si myslíte, že Vaše osobné údaje nespracúvame v súlade s legislatívou GDPR, môžete podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, alebo ho kontaktovať prostredníctvom: www.dataprotection.gov.sk

 

 

7. TERMOSTAV Bratislava, s.r.o. prehlasuje, že:

 • osobné údaje dotknutých osôb spracúva v súlade so Zákonom a GDPR
 • prijala primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie práv dotknutých osôb v súlade so Zákonom a GDPR

 

8. Súhlas dotknutej osoby

Ako uchádzač o zamestnanie odoslaním formulára a jeho príloh (životopis, motivačný list, dokumenty o vzdelaní, praxi a pod.) poskytujete osobné údaje v ňom dobrovoľne za účelom prípadného uzatvorenia pracovnoprávneho pomeru a udeľujete slobodne a dobrovoľne prevádzkovateľovi svoj súhlas so spracúvaním takto poskytnutých údajov . Ste si vedomý svojich práv ako dotknutej osoby uvedených vyššie. Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať.